Cov kev sib tw feem cuam tshuam - steel sphere feem kev ntsuam xyuas rau lub headboard

- Jul 25, 2018-


Cov kev sib tw feem cuam tshuam kev ntsuam xyuas - kev ntsuam xyuas hlau qhov kev sim (UL 962A 4th Ed Sec. 35.3)


Yuav tsum muaj 3 pob kev sib tw (5 ft lbf / 6.8 J), yam tsis muaj kev puas tsuam nrog Dielectric Voltage Withstand Test.